ಪದನಾಮ ಹೆಸರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಹೆಸರು
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ. ಸಿ.,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ. ಆರ್.,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ. ವಿರೇಶ್ ಕುಮಾರ.ಜಿ.ಟಿ.,  ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವರ್ಣ. ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾ. ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಮಂಜುಳ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ.ಜಿ. ಶೀಲಾಮಣಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ (ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ. ಸಿ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ. ಆರ್.,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ. ವೀರೇಶಕುಮಾರ.ಜಿ.ಟಿ.,  ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ.ಕೆ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಾಖೆ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ. ಸಿ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಅಂಬಿಕಾ, ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಶ್ವರ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಾಖೆ (ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ. ಸಿ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀ. ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಶ್ವರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ., ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ ಜಾಧವ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ. ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಜಿ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎ.ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀಮತಿ. ನದಾಫ ವಹೀದಾ ಬೇಗಂ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಖೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಘವನಿ) ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಸಿ.ಸೋಮೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾನುಮತಿ ವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀಮತಿ. ನವ್ಯಶ್ರೀ.ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ವಿ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ., ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಎಸ್.ತಿಪ್ಪಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಿ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕೋಶ
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಣುಕಾ, ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ, ಎನ್. ಅಂಜನಪ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೊಸೈಟಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸುಧಾರಣೆ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಎಂ. ಜಾನಕಿ.,ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.