ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
15223 ಡಿಎಂಎ 02 ಇಎಸ್ಟಿಗ  2016-17 ನಗರ  ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ – ಬೆಂಗಳೂರುವಿಭಾಗ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.1 MB  
15378 ಡಿಎಂಎ 03 ಸಿಒಜಿ  2016-17 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ – ಕಲಬುರ್ಗಿವಿಭಾಗ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 09-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image578.4 KB  
18981 ಡಿಎಂಎ 01 ಸಿಒಜಿ 2016-17 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ–ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ(ಸಾಮಾನ್ಯ) 30-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image2.6 MB  
13565 ಡಿಎಂಎ 19 ಎಫ್ಜಿ್ಆರ್ಐ2015-16 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ(ಸಾಮಾನ್ಯ)
24-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image706.2 KB  
5647 ಡಿಎಂಎ 09 ಆರ್ಓ2014-15 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ(ಸಾಮಾನ್ಯ)
20-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image294.3 KB  
4469 ಡಿಎಂಎ 31 ಎಫ್ಜಿ್ಆರ್ಐ2014-15 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ(ಸಾಮಾನ್ಯ)
16-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.4 MB  
8395 ಡಿಎಂಎ 63 ಎಫ್ಜಿ್ಆರ್ಐ2014-15 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ(ಸಾಮಾನ್ಯ) 20-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image513.6 KB  
8395 ಡಿಎಂಎ 65 ಎಫ್ಜಿ್ಆರ್ಐ2014-15 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (371ಜೆ) 17-10-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image659.5 KB  
24945 ಡಿಎಂಎ 12 ಪ್ರದಸ 2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ .(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ) 17-10-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image258 KB  
28950 ಡಿಎಂಎ 26 ಪ್ರದಸ 2019-20 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ) 21-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image183 KB  
24945 ಡಿಎಂಎ  12 ಪ್ರದಸ 2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ) 05-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image154.4 KB  
24945 ಡಿಎಂಎ  12 ಪ್ರದಸ 2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ) 21-10-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image243.8 KB  
24947 ಡಿಎಂಎ 14 ಪ್ರದಸ 2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ) 27-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image158.1 KB  
28951 ಡಿಎಂಎ 27 ಪ್ರದಸ 2019-20 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ) 30-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image158.1 KB  
24948 ಡಿಎಂಎ 15 ಪ್ರದಸ 2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ) 12-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image146.4 KB  
24946 ಡಿಎಂಎ 13 ಪ್ರದಸ 2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ .(ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ) 28-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image115.3 KB  
24949 ಡಿಎಂಎ  16 ಪ್ರದಸ  2018-19 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ .(371ಜೆ) 31-10-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image326.8 KB  
15196 ಡಿಎಂಎ 2 ಇಎನ್ಜಿಳಎಸ್ಎಂಜ  2016 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್)ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (ಸಾಮಾನ್ಯ)    09-07-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.9 MB  

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.