ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
2020-21
ನಆಇ 145 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2020 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಏಪ್ರೀಲ್-2020ರ ಮಾಹೆಯ ಅವಧಿಗೆ) 29-04-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.9 MB  
2019-20
ನಆಇ 23 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019   ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 07-04-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.5 MB  
ನಆಇ 23 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ  2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 12-07-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.8 MB  
ನಆಇ 23 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 13-10-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.5 MB  
ನಆಇ 23 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 4ನೇ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 20-01-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.5 MB  
2018-19
ನಆಇ 91 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 1ನೇ ಕಂತು 11-04-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.7 MB  
ನಆಇ 91 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 10-08-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image4.4 MB  
ನಆಇ 91 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 09-10-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.7 MB  
ನಆಇ 91 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 11-01-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image4 MB  

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.