ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
2019-20
ನಆಇ 72 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 1ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 08-05-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.1 MB  
ನಆಇ 104 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ   ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 2ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 06-06-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image613.2 KB  
2018-19
18123 DMA 24  ಡಿಇವಿಟಿ 2016-17  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 1ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 10-04-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.3 MB  
ನಆಇ 211 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 2ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 26-12-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2.6 MB  
ನಆಇ 45 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2020  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 3ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 10-03-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.8 MB  
2017-18
ನಆಇ 194 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 1ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 18-04-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.8 MB  
ನಆಇ 194 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 2ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 19-04-2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.1 MB  
ನಆಇ 194 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 3ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ 29-07-2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2 MB  

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.