ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
Manual Scavenger
- ಶೌಚಗುಂಡಿ/ಚರಂಡಿ/ಮ್ಯಾನಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.8 MB  
ಡಿಎಂಎ 72 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ 2017-18  ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ / ಸೀವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು SOP ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕುರಿತು.  18.12.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image677.4 KB  
ಡಿಎಂಎ 3 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ 2017-18  ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಗಳ ವಿಶೇಷ ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28.11.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image5.7 MB  
ಡಿಎಂಎ 72 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ 2017-18 ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು / ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. 27.09.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image983.2 KB  
ಡಿಎಂಎ 3 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ 2017-18  ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  22.08.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image111.3 KB  
ಡಿಎಂಎ 72 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ 2017-18  ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 12.04.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image378.6 KB  
ಡಿಎಂಎ 58 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ 2014-15  ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 30-04-2016 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image991.8 KB  
SWM
UDD 129 CSS 2020 Formation of Technical Consulting Committee for Legacy Waste maintenance. 24-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.3 MB  
UDD 401 CSS 2020 Regarding Grant Release to ULBs to Purchase the Vehicles & equipment’s under SBM. 19-12-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.9 MB  
UDD 225 CSS 2019 Regarding administrative & technical Sanction for Vehicles, Machinery & Manpower proposals. 22-08-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.6 MB  
UDD 96 CSS 2019 Formation of Committees for drafting State Policy. 03-06-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2.2 MB  

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.