ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಕಾವೇರಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು    

080-22866302

 dmablr@gmail.com

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಸಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22867307


dmablr.jda@gmail.com

2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22868386
3 ಶ್ರೀ. ವಿರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು 080-22862299
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22864995 dmablr.corp@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಅನಂತರಾಮು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22864995
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಸಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22863731 dmablr.jdd1@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ್ ಜಾದವ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22864995
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು 080-22861611 sedmatech@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಆರ್.‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22861611
3 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22861611
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ನದಾಫ್ ವಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22861611
5 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22861611
6 ಶ್ರೀ. ಅರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22861611
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೌಮ್ಯ ಹೆಚ್.ವಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22861611
ನಗರ ಬಡತನಾ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಣುಕಾ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 080-22861665

dmablrdo@gmail.com

dmawelfarescheme@gmail.com

2 ಶ್ರೀ. ಅಂಜನಪ್ಪ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 080-22861665
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಸಿ. ಸೋಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಯಂತರರು 080-22868556 swmcelldma@gmail.com
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ನೇಹಲತಾ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22868556
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾನುಮತಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22868556
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು 080-22868556
ಹಣಕಾಸು ಶಾಖೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22865019 finance.dmablr@gmail.com
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿತ್ರಾ ಪಿ.ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 080-22865019
3 ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಎ.ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 080-22865019
4 ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್ ಎನ್.ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 080-22865019
5 ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಪ್ಪಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22865019

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.