ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ನಆಇ 47 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019  ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. 07.08.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image758.3 KB -
2 ನಆಇ 08 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2014  ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಂತ 3 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 12.05.2014 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1002.1 KB -
3 ನಆಇ 75 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2013  ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಂತ 3 10.09.2013 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image293.1 KB -
4 ನಆಇ 167 ಎಬಿಸಿ 2010  ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಂತ 2 13.08.2010 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image673 KB -
5 ನಆಇ 25 ಎಬಿಸಿ 2008  ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಂತ 1 25.08.2008 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image433.2 KB -

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.