ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 29040ಪೌನಿ2ಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ 2019-20  ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು /ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 2217-80-001-3-01 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
19-05-2020
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image158.5 KB  
2 25658 ಪೌನಿಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ 2018-19 ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ ಕಿಟ್ ಪಡೆಯದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 15-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1009.8 KB  
3 29040ಪೌನಿ2ಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ 2019-20 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಆರ್ಥಿಕವರ್ಷಕ್ಕೆನೂತನಉದ್ದೇಶಿತಸಂಕೇತವನ್ನುಸೃಜಿಸಿರುವಕುರಿತು. 08-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image150.3 KB  
4 20924 ಪೌನಿ 9 ಹಶಾ 2017-18 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ (PFMS – Public Finance Management System) ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನುಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಬಗ್ಗೆ. 27-12-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.6 MB  

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.