ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
ಡಿಯುಡಿಸಿ - ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ
2020-21
30413 ಡಿಎಂಎ 01 ಡಿಯುಡಿಸಿ 2020-21 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ   24-06-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image201.1 KB -
30413 ಡಿಎಂಎ 01 ಡಿಯುಡಿಸಿ 2020-21 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ   17-04-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image307.5 KB -
30413 ಡಿಎಂಎ 01 ಡಿಯುಡಿಸಿ 2020-21 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ   04-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image168 KB -
2019-20
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 27-04-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image309.3 KB -
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20  ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 27-06-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image227.8 KB -
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 10-07-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image324.2 KB -
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20  ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 18-10-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image286.2 KB -
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20  ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 07-12-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image309.7 KB -
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20  ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 29-01-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image343.8 KB -
27651 ಡಿಎಂಎ 03 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನೇತರ ಅನುದಾನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 22-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image339.4 KB -
ಡಿಯುಡಿಸಿ - ವೇತನ ಅನುದಾನ
2020-21
ನಆಇ 144 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2020  ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ ವೇತನ ಅನುದಾನ 16-04-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image306 KB -

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.