ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
2761 ಡಿಎಂಎ 71 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ  2013-14 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ-(ಸಾಮಾನ್ಯ). 21-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.2 MB  
28476 ಡಿಎಂಎ 138 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ  2019-20 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ). 17-10-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image613.5 KB  
14686 ಡಿಎಂಎ 383 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ 2015-16 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) 22-08-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image400.9 KB  
29256 ಡಿಎಂಎ 274 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ 2019-20 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) 12-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image568.7 KB  
16812 ಡಿಎಂಎ 129 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ 2016-17 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) 06-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image667.1 KB  
10037 ಡಿಎಂಎ 348 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ  2014-15 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ). 22-08-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image516.8 KB  
10037 ಡಿಎಂಎ 348 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ 2014-15 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ). 13-09-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image808.9 KB  
16568 ಡಿಎಂಎ 104 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ 2016-17 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) 12-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image666.7 KB  
9988 ಡಿಎಂಎ ಮನಪಾಪ್ರ.ದ.ಸ PROMO 371J 2014-15 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ). 04-10-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image572.4 KB  
9988 ಡಿಎಂಎ ಮನಪಾಪ್ರ.ದ.ಸ PROMO 371J 2014-15 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ).   ಡೌನ್ಲೋಡ್image397.3 KB  
9988 ಡಿಎಂಎ ಮನಪಾಪ್ರ.ದ.ಸ PROMO 371J 2014-15 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ). 12-12-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image400.6 KB  
15234 ಡಿಎಂಎ 05 ಸಿಇಎಸ್ಟಿಸ 2016-17 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ - (371ಜೆ). 29-01-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image387.4 KB  

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.