ಕ್ರ. ಸಂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 2019-20 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2019-20 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.7 MB -
2 2018-19 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-19 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.5 MB -
3 2017-18 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-18 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.3 MB -

 

 

Source: DMA, GoK.