ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ & ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮಾದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪನಿಯಮಗಳು - 2017 - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 1400 KB -
2 ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪನಿಯಮಗಳು - 2017 - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 2500 KB -
3 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ – 1964. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 1200 KB -
4 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ – 1976.  - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 1000 KB -
5 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು – 2010. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 410 KB -
6 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು – 2011. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 992 KB -
7 ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ – 2016. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image71 KB -
8 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 238 KB -
9 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು – 2006. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 316 KB -
10 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು – 2006ರ ಅನುಬಂಧಗಳು. - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 1345 KB -
11 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು – 2005 - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 140 KB -
12 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ (ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ) ನಿಯಮಗಳು – 1967 - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image KB -
13 ಕರಡು - ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿ - ಡೌನ್ ಲೋಡ್image 853 KB -

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.