ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ  ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
         

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.