ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
28016 ಡಿಎಂಎ 69 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image795.3 KB  
28017 ಡಿಎಂಎ 70 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image614.9 KB  
27936 ಡಿಎಂಎ 32 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) - ಸಾಮಾನ್ಯ 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.1 MB  
27935 ಡಿಎಂಎ 31 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) - 371ಜೆ 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image643.1 KB  
27942 ಡಿಎಂಎ 38 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1 MB  
27941 ಡಿಎಂಎ 37 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image713.8 KB  
27939 ಡಿಎಂಎ 35 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image801 KB  
27940 ಡಿಎಂಎ 36 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು (371ಜೆ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image634.8 KB  
27944 ಡಿಎಂಎ 40 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಲೆಕ್ಕಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image593.7 KB  
27996 ಡಿಎಂಎ  58 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.8 MB  
27997 ಡಿಎಂಎ 58 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image714.8 KB  
27949 ಡಿಎಂಎ 44 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image3.6 MB  
27946 ಡಿಎಂಎ 49 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image911 KB  
27950 ಡಿಎಂಎ 45 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image832.8 KB  
27958 ಡಿಎಂಎ 46 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) (371ಜೆ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image606.5 KB  
27962 ಡಿಎಂಎ 51 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.1 MB  
27963 ಡಿಎಂಎ 52 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (371ಜೆ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image596.5 KB  
27996 ಡಿಎಂಎ 57 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.2 MB  
27997 ಡಿಎಂಎ 58 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (371ಜೆ)  27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image663.9 KB  
27962 ಡಿಎಂಎ 51 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ  2019-20 ಲೆಕ್ಕಿಗರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image680.5 KB  
27945 ಡಿಎಂಎ 41 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರದಸ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image7.1 MB  
27948 ಡಿಎಂಎ  43 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರದಸ) (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.6 MB  
27937 ಡಿಎಂಎ 33 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು(ಪ್ರದಕಂನಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.6 MB  
27938 ಡಿಎಂಎ 35 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  (ಪ್ರದಕಂನಿ)(371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image742.1 KB  
28009 ಡಿಎಂಎ 64 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image727.4 KB  
28010 ಡಿಎಂಎ 65 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image658.6 KB  
27999 ಡಿಎಂಎ 59 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image635.9 KB  
28000 ಡಿಎಂಎ 60 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image925.6 KB  
25005 ಡಿಎಂಎ  61 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image613.2 KB  
28008 ಡಿಎಂಎ 63 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image684.6 KB  
28014 ಡಿಎಂಎ 67 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image706.4 KB  
28015 ಡಿಎಂಎ 68 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ2019-20 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image652.9 KB  
27965 ಡಿಎಂಎ 54 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image738 KB  
27964 ಡಿಎಂಎ 53 ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 2019-20 ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (371ಜೆ) 27-05-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image584.1 KB  

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.